Współczesne prawa człowieka są powszechnie naruszane. Najwięcej przykładów znajduje się w relacjach "urząd" - obywatel. Stosunek sił tych dwóch elementów jest nierówny. "Urząd" zna przepisy, bo je stanowi; obywatel, jeżeli nie jest prawnikiem to przegrywa. Dlatego w 1978 roku utworzony został Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Służył on obywatelom, jako słabszej stronie w omawianej relacji.

Po wielu zmianach i przekształceniach, walkach wewnętrznych i zewnętrznych ostała się nazwa, którą obecnie się posługujemy: Stowarzyszenie Praw Człowieka.


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnienie idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych, Pakiecie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencjach o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucji Rzeczypospolitej Polski oraz innych praw krajowych, jeżeli są zgodne z powyższymi aktami prawnymi.

 2. Pomaganie każdemu człowiekowi w korzystaniu w równym stopniu z pełni praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych.

 3. Ochrona niezbywalności przyrodzonych praw i obowiązków moralnych wobec drugiego człowieka oraz działania na rzecz przestrzegania prawa przez obywateli dla zapobiegania anarchizacji życia wśród społeczeństwa.

 4. Obrona jednostek i grup przed niesprawiedliwością, wobec których naruszono obowiązujące normy praw krajowych i międzynarodowych.

 5. Występowanie przeciwko samowolnym działaniom organów państwowych, samorządowych, przeciwko fanatyzmowi bez względu na jego źródło, nietolerancji i wszelkim formom dyskryminacji dopuszczalnych przez prawo.


Cele te realizujemy poprzez:

 1. Wnoszenie interwencji do stosownych organów władz państwowej, administracyjnej i samorządowej na rzecz ofiar nadużycia ich praw.

 2. Korzystanie z ustawowych uprawnień przysługujących organizacji społecznej dla ochrony interesu społecznego i indywidualnego, a w szczególności ochrony ich wolności i praw człowieka.

 3. Niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym w celu zrekompensowania wyrządzonych im krzywd.

 4. Działania zmierzające do poszanowania przez obywateli obowiązującego prawa.

 5. Organizowanie zebrań i sesji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i obowiązków obywatelskich w demokratycznym społeczeństwie.

 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na statutową działalność Stowarzyszenia.
W dniu 14 kwietnia 2014r. odszedł od nas śp. Jan Zapolnik
- współtwórca, niezmordowany działacz do ostatniej chwili.

Pozostali działacze kontynuują rozpoczęte dzieło, bo taka jest ludzka potrzeba.

Projektowanie stron: kawaleknetu.pl DJ@2015