STATUT

STOWARZYSZENIA PRAW CZŁOWIEKA


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Praw Człowieka, zwane dalej "Stowarzyszeniem".


§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzbą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.


§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 79, poz. 855) i niniejszego statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.


§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci - zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnienie idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych, Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucji Rzeczypospolitej Polski oraz innych praw krajowych, jeżeli są zgodne z powyższymi aktami prawnymi;
2. pomaganie każdemu człowiekowi w korzystaniu w równym stopniu z pełni praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych;
3. ochrona niezbywalności przyrodzonych praw i obowiązków moralnych wobec drugiego człowieka oraz działania na rzecz przestrzegania prawa przez obywateli dla zapobiegania anarchizacji życia wśród społeczeństwa;
4. obrona jednostek i grup przed niesprawiedliwością, wobec których naruszano obowiązujące normy praw krajowych i międzynarodowych;
5. występowanie przeciwko samowolnym działaniom organów państwowych i samorządowych, przeciwko fanatyzmowi bez względu na jego źródło, nietolerancji i wszelkim formom dyskryminacji w formach dopuszczalnych przez prawo.


§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wnoszenie interwencji do stosownych organów władzy państwowej, administracyjnej i samorządowej na rzecz ofiar nadużycia ich praw;
2. korzystanie z ustawowych uprawnień przysługujących organizacji społecznej dla ochrony interesu społecznego i indywidualnego, a w szczególności ochrony wolności i praw człowieka;
3. niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym w celu zrekompensowania wyrządzonych im krzywd;
4. działania zmierzające do poszanowania przez obywateli obowiązującego prawa;
5. organizowanie zebrań i sesji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i obowiązków obywatelskich
w demokratycznym społeczeństwie;
6. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na statutową działalność Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia są:
1. członkowie zwyczajni;
2. członkowie wspierający;
3. członkowie honorowi.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działalność.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, deklarujące przystąpienie do Stowarzyszenia w formie złożonego oświadczenia, które chcą wspierać Stowarzyszenia finansowo, organizacyjnie, bądź rzeczowo.
3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba, która wybitnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia lub dla urzeczywistniania jego celów.


Następna strona

Projektowanie stron: kawaleknetu.pl DJ@2015