§ 11

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających następuje po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej w drodze podjętej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Do deklaracji winna być załączona opinia polecająca jednego z członków Stowarzyszenia.
W przypadku braku osoby polecającej Zarząd podejmuje decyzję o okresie kandydackim dla osoby wstępującej nie dłuższym niż jeden rok.
Na okres kandydacki Zarząd wyznacza opiekuna dla osoby kandydującej.


§ 12

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
2. wykluczenie przez Zarząd:
a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy,
d. za umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b.
e. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. śmierci członka.


§ 13

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
2. zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia;
3. udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. korzystanie z pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.


§ 15

Członek wspierający i honorowy ma prawo do:
1. udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
2. udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.


§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania przepisów statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz;
2. regularnego opłacania składek;
3. podejmowania wszelkich działań mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia i ich propagowania;
4. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.


§ 17

1.Członek wspierający obowiązany jest do:
a. regularnego opłacania zadeklarowanych kwot i realizowania przyrzeczonych działań;
b. propagowania działań Stowarzyszenia oraz przestrzegania przepisów jego statutu.
2. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania przepisów statutu oraz do propagowania Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebrania - przy zaistnieniu sporów lub wątpliwości - może powołać jako organ opiniodawczy Sąd Polubowny. Zasady powoływania, skład oraz kompetencje Sądu Polubownego określa Walne Zebranie.
3. W przypadku wystąpienia niemożności pełnienia przez członka jego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, władzom tym przysługuje prawo doboru nowego członka spośród osób, które w wyborach uzyskały największą ilość głosów w drodze kooptacji.


§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków dla swej prawomocności zapadają w głosowaniu jawnym:
a. w pierwszym terminie - zwykłą większością głosów przy obecności bezwzględnej większości członków, tj. 50% + 1;
b. w drugim terminie - po upływie 30 minut - zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.
3. O terminie oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli przedmiotem Walnego Zebrania ma być zmiana statutu, do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmian.
Członek zwyczajny w ciągu tygodnia może złożyć na piśmie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o konkretne sprawy.


§ 20

1. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów. Do władz wybrani zostaną ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania przez dwu lub więcej kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się wybory dodatkowe na tych kandydatów.
2. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych - w pierwszym terminie Walnego Zebrania - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Następna strona

Projektowanie stron: kawaleknetu.pl DJ@2015